Takstblad


Nybøl Vandværk A.M.B.A.

Skolevænget 10, 6400 Sønderborg

Nybøl Vandværk a.m.b.a.


Takstblad 2019 Pdf


 Takstblad for Nybøl Vandværk a.m.b.a. gældende fra den 01.01.2019 


Årlig fast gebyr pr. husstand ……………………………………….        .kr. 390,00 

Vandpris pr. m3 til vandværket ………..………………………….          .kr. 3,90 

Bidrag til grundvandssikring……………………………………………. .  kr. 0,28 

Årlig målerleje ……………………………………… …....………..………kr. 125,00 

Drikkevandsbidrag til staten pr. m3 (opkr. af vandv.)………..……….. ..kr. 0,19 

Afgift ledningsført vand m3 (opkræves af vandværket)…………………kr. 6,18 

Udfærdigelse af flytteopgørelse ………………………………….          ..kr. 240,00 

Ekstra fremsendelse af årsopgørelser m.m. …………..……………… ..kr. 100,00 

Lukkeomkostninger i forbindelse med rep. af installation ………..… …kr. 700,00 

Tilslutningsgebyr bymæssig bebyggelse: 

Hovedanlægsbidrag …………..………………..……………….           .…kr. 10.000,00 

Forsyningsledningsbidrag ………………………..….…………….          .kr. 3.000,00 

Stikledningsbidrag ……………………….………………………….          kr. 2.000,00 

Tilslutningsgebyr betales umiddelbart efter køb af grunden. 

Tilslutningsgebyr åbent land: 

Kontakt vandværket for konkret tilbud. 


Byggevand: 


Aftappes der vand fra tilslutningen uden vandmåler, faktureres 

et gebyr på ………………………………………………………….          ..kr 500,00 

Ved betaling efter sidste indbetalingsdag, inkl. fremsendelse 

af rykkerskrivelse nr. 1, betales der (*1)…………………………            .kr. 100,00 

Ved betaling efter sidste indbetalingsdag, inkl. fremsendelse 

af rykkerskrivelse nr. 2, betales der (*1) …………….…………             .kr. 100,00 

Ved betaling efter sidste indbetalingsdag, inkl. fremsendelse 

af rykkerskrivelse nr. 3 og lukkevarsel, betales der (*1) ……….           .kr. 100,00 

Genåbningsgebyr…………………………..…………………..………… ..kr. 1.500,00 

Bagatelgrænse for udbetalinger…………………………………….         kr. 25,00 

Hvis der fra en forbruger gøres krav om afprøvning af vandmåler og målerens 

nøjagtighed ligger inden for den fastsatte tolerance (+ - 4 %), betaler forbrugeren de 

faktiske udgifter + 10 % i administrationsgebyr. Er måleren uden for den fastsatte 

tolerance, betaler vandværket alle udgifter 

Alle priser er ekskl. moms. 

Priser med (*1) er ikke momspligtige