Referat 2014


Nybøl Vandværk A.M.B.A.

Skolevænget 10, 6400 Sønderborg


Regnskab / Årsrapport 2013


Generalforsamling i Nybøl Vandværk 28-03-2014

Deltagere: 30

Velkomst ved formanden (Jens Sylvest Pedersen)

1) Valg af dirigent

Valg af dirigent - foreslået: Erik Michaelsen – valgt

Generalforsamlingen konstateres rettidigt indkaldt.

2) Beretning

Formanden (Jens Sylvest Pedersen) gennemgik beretningen (årsberetningen er vedlagt den samlede årsrapport)

Af beretningen fremgår det af vandspildet på 1,43 % er delt laveste i mange år, hvilket bl. A. skyldes de gamle dele af lednings nettet efterhånden er renoveret.

Bestyrelsen har deltaget i et hygiejne kursus for vandværksbestyrelser via vandrådet i Sønderborg kommune.

Boringerne er gode og vandet er af meget fin kvalitet.

Formanden kom i sim mundtlige del af beretningen ind på fremtiden – der står på udskiftning af de sidste gamle eternitrør på Lærkevænget og på Degnevænget – udskiftningen på Degnevænget vil først komme når økonomien er til det.

På den kortebane (nutiden) – Gennemsnits alderen er stigende og i løbet af de kommende år skal der derfor ske en udskiftning af medlemmerne – næste problem vil nok blive en ”passer” til vandværket, dette har indtil nu været en frivillig opgave, det kan nok forventes at det på sigt vil ende som en lønnet stilling.

Det må i forbindelse med det samarbejde som vi forventer vi bliver pålagt via det kommunale samarbejde og en lønnet passer, at dette kan få vandprisen til at stige 1-2 kr. pr m3 i fremtiden

Beretningen blev godkendt

3) Regnskab

Regnskabet blev gennemgået af kassereren (Torben Moos) –

Hovedtal:

Indtægter 610.448 kr

Udgifter 124.623 kr

Dækningsbidrag 485.825 kr

Adm omk 154.314 kr

Resultat før afsk. 331,511 kr

Afskr 275.543 kr

Resultat 98.741 kr

Balance 4.792.470 kr

Anlægs aktiver 4.082.244 kr

Omsætnings aktiver 710.226 kr

Egenkapital primo 3.467.862 kr

Tilslutningsbidrag 1.290.600 kr

(samlet regnskab findes i årsrapport)

Regnskabet er godkendt.

4) Budget 2014 – er ”passer” med? – nuværende omkostninger til pasning er medtaget i drift omkostninger.

Hvorfor benyttes kursværdien pr 31/12 i regnskabet og ikke den aktuelle kurs? – det er et valgman har taget.

Budget taget til efterretning.

5) Indkomne forslag - ingen

6) Valg til bestyrelsen

På valg

H. H. Duus (modtager genvalg),

Torben Moos (ønsker ikke genvalg),

Jens Sylvest Pedersen (modtager genvalg)

Morten Christen foreslået - valgt

H. H. Duus, Jens Sylvest Pedersen – genvalgt.

7) Valg af suppleant til bestyrelsen

På valg Jan Barnekow - Genvalg foreslået - genvalgt

8) Valg af revisor

På valg Mogens Jensen – Genvalg foreslået – genvalgt.

9) Valg af revisor suppleant

Foreslået: Lars Poulsen – valgt

10) Evt.

Torben Moos – Udskiftning af gamle rør på den sidste del af Lærkevej ser ud til at kunne blive problematisk, der vil kunne komme uforudsete omkostninger – information til beboerne er vigtig.

Vandtrykket er meget lavt på Bøgevej – hvad gør man? – Trykket på ledningen er det maximale man kan give det på vandværket. Problemet ligger i højde forskellen. Vandværket foreslår en trykforstærker (privat investering – prisen ligger på ca. 2000 – 3000 kr.)

Formanden takkede for god ro og orden, - samt afsluttede generalforsamlingen.

Kristian Lang