Referat 2010


Nybøl Vandværk A.M.B.A.

Skolevænget 10, 6400 Sønderborg


Regnskab / Årsrapport 2009


Generalforsamling 31.03. 2010


 


35 Deltagere


Velkomst ved formanden.


Valg af protokolfører: Kristian Lang – valgt


 


1)


Valg af dirigent: Troels Christensen – valgt.


Dirigenten konstaterer generalforsamlingen lovligt indvarslet.


 


2)


Formanden aflagde beretning.


Årsberetning 2009


 


Medlemmer


 


Nybøl Vandværk har i alt 558 medlemmer, det er 48 flere end sidste år.


Tilgangen af nye andelshavere skyldes hovedsageligt andelshavere fra det tidligere vandværk i Stenderup.


 


Bestyrelsesarbejde


 


Der har i årets løb været afholdt 11 bestyrelsesmøder. Grunden til den store mødeaktivitet, skyldes sammenlægningen med Stenderup Vandværk og ikke mindst de store ledningsarbejder, som var forbundet hermed.


Ved de øvrige møder er vandværkets drift og økonomi blevet drøftet, sammen med kommende tiltag i forbindelse med renovering og udvidelse af vores ledningsnet.


 


 


Udpumpet vandmængde


 


Vi har en indvindingstilladelse på 100.000 m3 og har ansøgt om 140.000 m3 som stadig ligger hos kommunen. I det forløb­ne år er der fra Nybøl Vandværk udpumpet ca. 110.000 m3 og det er steget på grund af tilkoblingen til Stenderupområdet. Den daglige udpumpede vandmængde varierer mellem 250 og 350 m3. Her i vintertiden har ud­pump­ningen til tider været på 550 m3 i døgnet, dette kan skyldes frostsprængninger eller der er nogen som frostsikrer deres rørsystem ved at lade en hane løbe. Vi har ikke anden forklaring på dette fænomen.


 


Spildprocenten er for i år opgjort til ca. 8,5%, og det er lidt mere end sidste år.


 


Vandspildet stammer fra udsivninger fra ledningstilslutninger til fortrinsvis jord­ledninger, som går ind til privat grund, men også fra større ledningsbrud der har været på nettet i år.


 


Vandspildet har nu ligget konstant omkring de 6 - 8 % om året, der har dog været en stigende tendens de senere år. Dette skal der sættes ind overfor i fremtiden,  for når vi kommer over grænsen på 10 % skal vi til at betale afgift til staten.


 


Når der opdages større vandforbrug end sædvanligt, er vi meget op­mærksomme på at finde årsagen hertil. Vi iværksætter undersøgelser for at finde ud af hvor dette vandforbrug forekommer hvad enten det er hos andelshaverne eller om forbruget stammer fra et ledningsbrud.


Vi er meget glade for de til­bagemeldinger der kommer fra vore andelshavere, når de opdager at der er konstant våde områder på veje og fortove, det hjælper os med hurtigt at finde fejlen så kan blive ledningen repareret og der igen er gode driftsbetingelser for ledningsnettet.


 


Sønderborg Kommunes tilsyn med vandværket


 


Kommunens tilsyn har ikke givet anledning til nogen indsigelser, og det kan oplyses at vort drikkevand overholder alle specifikationer.


Måleresultaterne har været i Nybøllen i forbindelse med mødeindkaldelsen til generalforsamlingen.


 


Vi skal dog nævne at vi har haft problemer med vandkvaliteten i Sten­de­rup ­området og her er der i 2 omgange fundet coliforme bakterier i vandet. Indholdet af coliforme bakterier er under grænsen for at der skal ske tiltag med f. eks kogning af drikkevand.


Ledningerne i området blev straks spules og der er efterfølgende foretaget nye prøver, som viser at vandet er i orden. På grund af overskridelserne af grænseværdierne har myndighederne hele tiden været informeret om de tiltag, som vandværket fortog for at eliminere disse overskridelser.


 


Vi har ikke fundet ud af hvorfor der forekom Colibakterier i ledningerne i Stenderup, men det kan evt. hænge sammen med de ledningsarbejder, der har været foretaget i området.


 


Vi vil holde skarpt øje med dette vandet i Stenderup, for det er absolut ikke acceptabelt med coliforme bakterier i drikkevandet.


 


 


Måleresultater


 


Af måleresultater kan vi nævne de mest betydningsfulde, og her er resultaterne af undersøgelsen, der er foretaget den 25. november 2009:


 


Hårdhed    15,3 DH                                                 7 – 30 DH


PH-værdi    7,3                                                             7 – 8,5


Jern< 0,03 mg/l                        vejledende 0,1 til 0,2 mg/l


Mangan         < 0,005 mg/l                vejledende 0,005 til 0,05 mg/l


Nitrat        0,50 mg/l                  vejledende 50 mg/l


Kimtal                  <1/ ml                        maksimalværdi 200 /ml


Pesticider         <0,01ug/l                        maksimalværdi  0,1 ug/l


 


 


 


Måleresultaterne ligger langt under lovkravene, så vi kan endnu engang sige, at det er utroligt godt drikke­vand vort vandværk producerer.


 


Måleresultaterne kan i øvrigt ses på vores hjemmeside, hvor de er offentlig­gjort sammen med andre meddelelser.


 


 


Anlægsarbejder


Der har i år været et meget stor anlægsarbejde med hensyn til forbindelsen mellem Nybøl og Stenderup, ligesom der er sket store ringledningsarbejder i Stenderup.


Der har også været ekstra ledningsarbejde i Stenderup pga. mindre ledningsdimensioner end antaget, så vi har været nødt til at beslutte at udføre en større ledningsstrækning i det sydvestlige Stenderup for at få ordentlige forsyningsforhold i området.


 


 


Økonomi


 


Nybøl Vandværks økonomi er sund og god. De nøjagtige tal kommer under kassererens be­ret­ning.


 


Vandværkets økonomi er god, men vi bruger renterne fra vor kapital til at fi­nan­siere vores drift med. Det er ikke holdbart og derfor har bestyrelsen besluttet at sætte vandprisen op med 0,10 kr. /m3 indføre en indvindingsafgift på 0,40kr/m3 samt indføre et fast målerafgift på 225 kr.


Af de 2 sidstnævnte afgifter er den ene afgift direkte til staten/kommunen direkte afgifter, og den anden er staten er også ansvarlig for, fordi de ønsker nye elektroniske vandmålere, og de er ca. 10 gange dyrere end de almindelige vandmålere.


 


Udgiften til administrationen er steget fordi FVD har overtaget den administrationsdel der omhandler måleraflæsninger, opkrævninger og af­regning overfor myndigheder mm.


 


I det forløbne år har vi været nødt til at ansætte en vandværkspasser på grund af det større og større administrative arbejde, der skal udføres i forbindelse med vedligeholdelse og drift af værk og ledningsnet. Torben Moos er ansat til denne funktion. Lønnen er fastsat som et fast tilkaldehonorar samt betaling i forhold til tidsforbruget.


 


 


 


 


Kommunen


 


I årets løb har der været en del kontakt til Sønderborg Kommune bla. om ændring af vandindvindingstilladelsen.


 


På målerområdet har Sønderborg kommune ansøgt om at få lov til anbringe elektroniske målere på de kommunale institutioner for bedre at kunne følge med i forbrugerne og gribe ind, hvis der skulle være uregelmæssigheder. Kommunen har fået lov til at montere disse målere i serie med vore afregningsmålere, så det et vores måler der afgør forbruget i institutionen.


 


I forbindelse med nedlæggelsen af Stenderup Vandværk er Sønderborg kommune interesseret i at overtage den nyeste boring i Stenderup. Denne boring ønsker de at beholde for at kunne udføre målinger på grundvandsforholdene uden for indvindingsområderne.


 


 


Fremtiden


 


I fremtiden vil vi fortsætte indsatsen omkring registrering og renovering af vores led­nings­net, og her vil de strækninger med størst vandspild først komme i fokus.


Til næste år vil vi  arbejde på et projekt med at forny forsyningsledningerne om­kring siloen og kirken, frem til Brugsen. Længere fremme i tiden har vi fokus på vand­ledninger udført med eternitrør. Disse ledninger er pt. i orden, men de er me­get sarte og tåler ikke, at der graves i nærheden af dem.


 


I år har vi udskiftet ca. 100 vandmålere, og på dette område har vi tidligere indhentet pri­ser fra flere installatører, og vi har valgt at forsætte arbejdet med den lavestbydende. I årene fremover skal vi også udskifte målere og mængden er omkring 100 stk. pr. år. Denne udskiftning er lovbefalet, og det betyder at målerne i fremtiden højest må være 6 år gamle.


 


Indenfor den nærmeste årrække skal vi have installeret elektroniske målere mendet er på nuværende tidspunkt ikke besluttet hvornår vi begynder med montering af disse elektroniske målere.


 


 


Bestyrelsen


 


Arbejdet i bestyrelsen har været omfangsrigt i år på grund af arbejdet med at overtage implementer Stenderup Vandværk i Nybøl Vandværk.


 


 


Specielt Kim Bundesen og Torben Moos har brugt mange arbejdstimer i forbindelse ledningsarbejderne i Stenderup.


Der skal lyde en tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmerne fra Nybøl Vandværk same til de 2 repræsentanter fra det gamle Stenderup Vandværker for godt samarbejde i året der gik.  Endvidere tak til revisorer for et godt og gi vende samarbejde i 2009.


 


Sluttelig skal jeg takke andelshaverne for deres tålmodighed i forbindelse med de vand­afbrydelser, og de gener de har været ude for, i forbindelse med grave­-arbej­der, vandbrud  mm. i årets løb.


 


 


Der var bemærkninger til bestyrelsens forhøjelse af afgifter. Kasserer og formanden forklarede bevæggrundene og opfordrede den  kommende bestyrelse til at se på problemstillingen.


Peter Bertram havde bemærkninger til lovlighed af vedtægter og driften.


34 godkendte beretningen 1 undlader.


 


3)


Kassereren gennemgik regnskabet.


(Link til regnskab)


Omsætning: 502.820 kr.


Resultat:        22.304 kr.


Aktiver:        5.499.605 kr.


Likvidmidler:  1.976.282 kr.


 


Kassereren orienterede om konsekvenserne ved udskiftning til elektroniske målere, og gennemgik eksempler på priser pr. m3. samlet med afgifter til stat og kommune.


Svend Aage opfordrede til en tilkendegivelse vedrørende faste afgifter og fordelingen, fra forsamlingen.


Henning spurgte til målerafgiften, kassereren svarede at afgiften var beregnet på en 6 års udskiftnings cyklus.


Svend Aage spurgte til investering af den likvide beholdning. Kassereren forsvarede beslutningen om investerings profilen. Svend Aage ønskede en mindre risiko præget profil på investering.


Regnskabet godkendt med 34 stemmer 1 undlader.


 


4) Valg til bestyrelsen:


På valg: Willy Engelhardt ( ønsker ikke genvalg)


              Torben Moos – genvalgt


              Hans Henrik Duus – genvalgt


Forslag: Jens Sylvest – valgt


 


5) Valg af revisor – på valg Mogens Jensen – genvalgt.


 


6) Valg af suppleanter:


Jan Banekow (bestyrelsen) genvalgt.


Finn Petersen (revisor) genvalgt.


 


7) Indkomne forslag: ingen


 


8) Orientering om tilslutningen af andelshavere fra Stenderup Vandværk, og de nye ledninger der er nedgravet.


Finn: forslag til bestyrelsen – sæt fristen for indkomne forslag  på den nye ”mit Nybøl”. hjemmesiden.


 


Nybøl den 31.03 – 2010