Referat 2012


Nybøl Vandværk A.M.B.A.

Skolevænget 10, 6400 Sønderborg


Regnskab / Årsrapport 2011Generalforsamling i Nybøl Vandværk 04-04-2012

Deltagere: 27

Velkomst ved formanden (Jens Sylvest Pedersen)

1) Valg af dirigent

Valg af dirigent - foreslået: Thorkild Jacobsen – valgt

Valg af referent –foreslået: Kristian Lang – valgt

Generalforsamlingen konstateres rettidigt indkaldt.

2) Beretning

Formanden (Jens Sylvest Pedersen) gennemgik beretningen (årsberetningen er vedlagt den samlede årsrapport)

Væsentligt: Selskabsformen er ændret fra I/S til AmbA. Der er 558 andelshavere . Der er oppumpet ca 110.000 m3 vand. Stor tak til bestyrelsen for et godt samarbejde.

Spørgsmål til beretningen: Afslutning/nedlæggelsen af Stenderup vandværk – fmd forklarede afslutningen

Beretningen blev godkendt

3) Regnskab

Regnskabet blev gennemgået af kassereren (Torben Moos) –

Hovedtal:

Indtægter 690.333 kr

Udgifter 187.047 kr

Dækningsbidrag 503.286 kr

Adm omk 160.983 kr

Resultat før afsk. 342.303 kr

Afskr 229.660 kr

Resultat før renter 112.643 kr

Rente indt 65.756 kr

Resultat 178.399 kr

Balance 4.518.939 kr

(samlet regnskab findes i årsrapport)

Spørgsmål til næste års investeringer i ledningsnet. Kassereren svarede at udskiftning af eternit ledninger har høj prioritet, men er ikke lagt fast endnu.

Vandindvindings gebyr –stiger næste år pga omlægning til variabel m3 afgift.

Investeringspolitik – bestyrelsen har pt ikke ønsket at investere de udtrukne obligationer – penge er indsat på en aftale konto.

Regnskabet er godkendt.

4) Budget taget til efterretning.

5) Indkomne forslag - ingen

6) Valg til bestyrelsen

På valg H.H Duus, Torben Moos, Jens Sylvest Petersen – genvalg foreslået – genvalgt.

7) Valg af suppleant til bestyrelsen

Foreslået: Jan Barnekow - valgt

8) Valg af revisor

På valg Mogens Jensen – genvalg foreslået – genvalgt.

9) Valg af revisor suppleant

Foreslået: Lars Poulsen – valgt

10) Evt.

Kassereren gennemgik et eksempel på andelshaverens omkostninger ved et skjult ledningsbrud – Vandværket har indtil nu refunderet merforbrug over 300 m3 – bestyrelsen ønsker en debat om hvorvidt man fremover skal refundere merforbrug.

Bestyrelsen lægger op til at generalforsamlingen ikke behøver at ligge onsdag før Påske – der er en vis skepsis blandt de fremmødte.

Referat oplæst og godkendt.

Formanden takkede dirigenten og afsluttede generalforsamlingen.

Kristian Lang