Referat 2013


Nybøl Vandværk A.M.B.A.

Skolevænget 10, 6400 SønderborgRegnskab / Årsrapport 2012


Generalforsamling i Nybøl Vandværk 22-03-2013

Deltagere: 28

Velkomst ved formanden (Jens Sylvest Pedersen)

1) Valg af dirigent

Valg af dirigent - foreslået: Erik Michaelsen – valgt

Valg af referent –foreslået: Kristian Lang – valgt

Generalforsamlingen konstateres rettidigt indkaldt.

2) Beretning

Formanden (Jens Sylvest Pedersen) gennemgik beretningen (årsberetningen er vedlagt den samlede årsrapport)

Hovedpunkter:

Der er udpumpet 104.391 m3

Der er 560 andelshavere

Nødforsyning – Kommunen har fremlagt et oplæg til overvejelse i blandt de private vandværker.

Udskiftning af ældre eternitledninger med nye ledninger – arbejdet fortsætter i 2013

Uddannelse af personale i pasning af vandværker - myndigheds krav

Udskiftning af vandure til nye elektroniske vandure – fortsætter som planlagt

Spørgsmål til fmd vedr. nødforsyning og omkostningerne i forbindelse med en etablering – svar der er ikke rejst krav om etablering, så der ikke planlagt noget i 2013

Beretningen blev godkendt

3) Regnskab

Regnskabet blev gennemgået af kassereren (Torben Moos) –

Hovedtal:

Indtægter 620.990 kr

Udgifter 152.874 kr

Dækningsbidrag 468.116 kr

Adm omk 155.118 kr

Resultat før afsk. 312,998 kr

Afskr 257.743 kr

Resultat før renter 55.255 kr

Rente indt 46.391 kr

Resultat 101.646 kr

Balance 4.634.271 kr

Anlægs aktiver 3.683.887 kr

Omsætnings aktiver 950.384 kr

Egenkapital primo 3.366.216 kr

Tilslutningsbidrag 1.180.600 kr

(samlet regnskab findes i årsrapport)

Regnskabet er godkendt.

4) Budget taget til efterretning.

5) Indkomne forslag - ingen

6) Valg til bestyrelsen

På valg Kim Bundesen, Christian Tychsen – Genvalg foreslået – genvalgt.

7) Valg af suppleant til bestyrelsen

På valg Jan Barnekow - Genvalg foreslået - genvalgt

8) Valg af revisor

På valg Finn Søgaard Petersen – Genvalg foreslået – genvalgt.

9) Valg af revisor suppleant

Foreslået: Lars Poulsen – valgt

10) Evt.

Kassereren fremviste et display til de nye elektroniske vandure. – brugerne skal selv investere i dem.

Spørgsmål vedr. placeringen af generalforsamlingen (flyttet fra onsdag før påske) – Bestyrelsen er enig i valg/placering af generalforsamlingen fredag før palme søndag.

Spørgsmål vedr. tilstoppede filtre i f. eks opvaskemaskiner – svar der kan fås filtre til at sætte på før en opvaskemaskine.

Spørgsmål vedr. annoncer i Nybøllen – synspunktet vedr. annoncens

udformning er noteret.

Spørgsmål vedr. vandspild og de nye elektroniske vandure – der udspandt

sig en generel udveksling af opfattelser, meninger og muligheder.

Formanden takkede for god ro og orden, - samt afsluttede generalforsamlingen.

Kristian Lang