Referat 2015


Nybøl Vandværk A.M.B.A.

Skolevænget 10, 6400 Sønderborg


Regnskab / Årsrapport 2014


Referat generalforsamlingen PDF.
Generalforsamling i Nybøl Vandværk 13-03-2015


Deltagere: 27


Velkomst ved formanden (Jens Sylvest Pedersen)


1)Valg af dirigent

Valg af dirigent - foreslået: Erik Michaelsen – valgt

Generalforsamlingen konstateredes rettidigt indkaldt.


2)Beretning

Formanden  gennemgik beretningen (årsberetningen er vedlagt den samlede årsrapport)


Af beretningen fremgik, at et lyn nedslag i slutningen af maj forårsagede skader for lang over 100.000 kr. på vandværket. Omfanget af skaderne blev først opdaget, da vandværket løb tør for vand, idet lynet også havde ødelagt alarmsystemerne. Til alt held er værket godt forsikret.

Dette nedbrud har vist os, hvor sårbare vi er i en sådan situation som denne, og behovet for  vandforsyningssikkerhed i samarbejde med andre vandværker er  noget, der skal arbejdes på i fremtiden.

Vandværkets beredskabsplan fra 2010 har i årets løb fået et eftersyn og er blevet revideret.

Fmd. omtalte herudover samarbejdet i Vandrådet i Sønderborg kommune, og kommunens ønske om et forpligtende samarbejde imellem alle kommunens vandværker, samt om den delvise mangel på lyst hos nogle af de andre værker ved at indgå i samarbejdet. Spørgsmålet er, hvordan skal vi være stillet i forbindelse med et uheld eller en forurenet boring. Skal det være vandværkets eget problem og dermed alene de berørte forbrugeres økonomiske problem eller skal der være en solidarisk løsning? Og hvad skal en solidarisk løsning koste per m3 – en krone eller to kroner?

Samlet set oppumpes der ca. 6 mil m3 i Sønderborg kommune og vi oppumper ca. 100.000 m3. For nærværende er spørgsmålet udskudt til slutningen af maj 2015

Formanden afsluttede sin beretning med at konstatere, at udskiftningen af de gamle dele af ledningsnettet forsætter efter de lagte planer og finansieres primært af de likvider reserver, der for nærværende ligger i omegnen af 770.000. Denne forholdsvis store likvide reserver udgør lidt af et ”luksusproblem” for vandværket, da forrentningen på vore konti i penge institutterne desværre nærmer sig nul.

 

Beretningen blev godkendt


3)Regnskab

Regnskabet blev gennemgået af kassereren (Morten Christensen) –


Hovedtal:

Indtægter638.797 kr.

Udgifter129.464 kr.

Dækningsbidrag509.332 kr.

Adm. omk.178.648 kr.

Resultat før afsk.330,684 kr.

Afskr.292.939 kr.

Kursregulering                  -142.751 kr.

Resultat -57.904 kr.


Balance4.846.653 kr.

Anlægs aktiver3.994.567 kr.

Omsætnings aktiver   852.085 kr.


Egenkapital 4.799.298 kr.


(samlet regnskab findes i årsrapport)

Vandværket har i år valgt at ændre regnskabs princippet vedr. kursregulering af værdipapirer og har derfor medtaget det forventede kurstab på 142.751 kr. i året regnskab, hvorfor der fremkommer et mindre underskud.


Regnskabet er godkendt.


4)Budget 2015 - Budget taget til efterretning.


      5) Indkomne forslag - ingen


6)Valg til bestyrelsen

På valg

Kim Bundesen (modtager genvalg),

Chr. Tychsen (modtager genvalg) 


Kim Bundesen, Chr. Tychsen – - Genvalg foreslået - genvalgt.


7)Valg af suppleant til bestyrelsen

På valg Jan Barnekow - Genvalg foreslået - genvalgt


8)Valg af revisor

På valg Finn Petersen – Genvalg foreslået – genvalgt.


9)Valg af revisor suppleant

Foreslået: Lars Poulsen – valgt


10)Evt.


Torben Moos – oplyste, at der pt mangler udskiftning af ca. 160 vandure til den nye type, der kan fjernaflæses. På vandværkets hjemmeside findes en oversigt over målerne sammen med en kode for hver fjernaflæst måler, der fortæller om forbrugsmønsteret. Et unormalt forbrug vil  fremgå af koden. Forbrugerne opfordres til løbende at kontrollere deres forbrug – husk at ved en læk betaler man selv de første 300 m3.


Opfordring til at vandværket sætter en notits/information i Nybøllen.


På grund af den ringe forrentning af den likvide kapital blev bestyrelsen opfordret til, at øge investeringerne i udskiftning og vedligeholdelse af ledningsnet.


Formanden takkede for god ro og orden, - samt afsluttede generalforsamlingen.


Kristian Lang