Referater 2004


Nybøl Vandværk A.M.B.A.

Skolevænget 10, 6400 Sønderborg


Regnskab / Årseapport 2003
Formandens beretning :


 


Årsberetning 2004


 


 


Møder


Nybøl Vandværk har i alt  462 medlemmer, og der er 5 flere i forhold til sidste år.


Vi er glade for at er der kommet gang i byggeriet i Påkær, og vi vil få flere med­lem­mer fra dette område i de kommende år


 


Bestyrelsesarbejde


Der har i årets løb været afholdt 4 bestyrelsesmøder, 1 møde med kommunen og bestyrelsen har desuden deltaget i 2 kurser afholdt af Foreningen af Danske Vandværker.


Disse møder har været informationsmøder på Rødding kro omkring renovering af vandledninger i jord og på Agerskov Kro hvor emnet var  tilstandsrapporter og handlings­planer.


Kommunen har afholdt et fællesmøde for alle vandværker i Sundeved Kom­mu­ne, hvor vi var repræsenteret.


I august måned har der været afholdt officiel indvielse af vandværket, med rund­­visning af værket for de fremmødte gæster.


Vi har inviteret Nybøl skole indenfor døren for at vise såvel lærere, som elever vort nye vandværk. Initiativet var en meget positiv oplevelse for alle parter.


 


Udpumpet vandmængde


Nybøl Vandværk har en vandindvindingsret på 100.000 m3 om året, og der er i forløbne år udpumpet ca. 80.000 m3 og det er på samme niveau, som sidste år.


Forbruget til forbrugerne er meget svingende og vi har forbrugere, som aftager 6000 m3 om året, og vi har forbrugere som aftager 30 m3 om året.


Til sammenligning er normalforbruget for en almindelig familie i et parcelhus på ca. 150  m3om året.


Forskellen mellem den udpumpede vandmængde og den afregnede vandmæng­de, det vi kalder vandspild, er på 6 % og det betyder at værket ikke skal betale strafafgift til staten, fordi vor spildprocent er under de tilladte 10 %.


Vandspildet er vi til stadighed på vagt overfor, og med vort nye EDB baserede styr­ringssystem holder vi dagligt øje med natforbruget for derved at kunne op­spore utætheder/vandspild på et meget tidligt tidspunkt.


Vort distribueringssytem er opdelt i 4 forsyningsstrenge og forsyningsstrengen til Lærkevej mv. er den strækning vor vi registrerer de største tab.  Her er nok nogle uttæheder, som vi kommer til at se nærmere på i den kommende tid.


For at nævne systemets overvågningseffektivitet kan vi anføre at forsynings­lednin­gen til Sandmarken, som også forsyner skolen, pludselig havde et kæmpe vand­for­­brug en nat og vi troede at vi havde et brud på vor forsyningsledning. Det viste sig imidlertid at det var skolen, som havde fået en vandskade den på­gældende nat.


 


Kommunens tilsyn med vandværket


Kommunens tilsyn har ikke givet anledning til nogen indsigelse, og det kan oplyses at vort drikkevand overholder alle specifikationer.


Måleresultaterne har været offentliggjort i Gråsten og Omegns ugeblad under opslagstavlen i uge 8.


Af måleresultater kan vi nævne de mest betydningsfulde og her er resultaterne af undersøgelsen der er foretage den 14. december 2004


Hårdhed         16 DH


Jern                                     < 0,001 mg/l                        vejledende 0,1 til 0,2 mg/l


Mangan          < 0,006 mg/l                        vejledende 0,005 til 0,05 mg/l


Nitrat                                        0,55 mg/l                        vejledende 50 mg/l


Pesticider       <ikke målbart vejledende 0,1 til 0,1 mg/l


 


Måleresultaterne er langt under lovkravene, så vi må sige at det er godt drikke­vand vort vandværk producerer.


Måleresultaterne kan iøvrigt ses på vort hjemmeside hvor disse er offentligtgjort sammen med andre meddelelser.


Under indkøringen af det nye vandværk har det i hele indkøringsperioden været tæt kontakt til kommunen om vandkvaliteten, og der har i denne periode været korte over­skridelser af grænseværdierne.


Nybøl vandværk er ikke med i amtets undersøgelser for særlige vandinteresser, fordi vi ligger udenfor disse sårbare indvindingsområder. Til orientering kan der oplyses at de øvrige vandværker i kommunen indgå i amtets undersøgelses­planer.


 


Anlægsarbejder


Af større anlægsarbejder i år kan nævnes omkoblingen af vandledninger fra det gamle vandværk til det nye vandværk. Dette har givet anledning til en del gener for vore forbrugere.


Nævnes skal da også nedbrydning af det gamle vandværk og nyindhegningen til områder med vore indvindingsbrønde. Her på det sidste er der udlagt muldjord på grunden og nu venter vi på foråret, så området kan blive planeret og fræset. Når dette er udført vil der blive sået græs i området.


Vi har lukket en boring som var direkte under det gamle vandværk og de 2 til­bage­værende boringer har vi været nødt til at forny med foringsrør, dykpumper og aflåselig overdækning, men nu opfylder vore vandindvindingsbrønde også alle reg­ler.


 


Økonomi


Nybøl vandværks økonomi er, selvom vi har fået bygget et nyt vandværk, sta­dig­væk sund og god. Og som lovet i forbindelse med beslutningen af byggeriet er der sta­dig­­væk en kassebeholdning på omkring 500.000 kr. Den helt nøjagtige kon­tant­be­holdning ved årsskiftet er 380.000 kr. i indestående i sparekassen samt en obliga­ti­on­sbeholdning på 520.000 kr. så vi kan fastslå at dette punkt er så ri­ge­ligt over­holdt.


På grundlag af ovenstående har bestyrelsen besluttet at holde vandprisen på sam­­me niveau i 2005, og derfor er m3 pris stadigvæk på 2,50 kr. eksl. moms.


Den samlede udgift til 1 m3 vand incl. alle afgifter og skatter er på 36 kr. pr. m3.  Vandværket får kun de 2,50 kr, eller kun 8,5% af hele vandprisen tilfalder vand­vær­ket.


De nærmere deltaljer omkring økonomi kommer under kasserens beretning.


 


Kommunen


Der har i årets løb ikke været nogen forhandling med kommunen om nye ud­styk­ninger, vandforsyningsplaner eller taksbladsfastsættelse og det vil sige at vi fort­sæt­ter med de samme afregningspriser i 2005 som sidste år.


 


Fremtiden


I fremtiden vil vi koncentrere indsatsen omkring renoveringen af vort led­nings­net, og her er de strækninger med størst vandspild først i fokus.


 


Til slut


Vil jeg gerne takke vor tidligere vandværkspasser Ejnar Michelsen for godt arbejde for Nybøl vandværk i mange år. Samtidig siger vi goddag til vor nye pedel og have­mand Chr. Tychsen.


Samtidig skal der lyde en tak til de øvrige bestyrelsemed­lem­mer og revisorer, for et godt samarbejde i det forgange år.


Endvidere skal der lyde en tak til skolen for godt samarbejde i byggeperioden og til Vesterled teglværk for lån af maskiner og mandskab.


Sluttelig vil jeg takke andelshaverne for deres tålmodighed i forbindelse med de vand­afbrydelser, der har været i året løb.


 


Willy Engelhardt


 


 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                                 


Referat fra Generalforsamling 7.4.2004


 


Deltagere : 54 deltagere i alt


Formanden bød velkommen til generalforsamlingen. Bestyrelsen anmodede om at flytte indkomne forslag op før valg til bestyrelsen.


Valg af dirigent : forslag Thorkild Jakobsen – valgt


Forslaget til ændring af dagsorden vedtaget.


Formanden aflagde beretning over årets gang. Antal medlemmer 460 + 2, udpumpet 76000, 70000, 75000 i 2003 ( 2001, 2002, 2003 ). Der er oppumpet mindre end de foregående år. Derfor ikke nogen straffeafgift. Der har været mange aktiviteter på bestyrelsesniveau – der har været mindst 6 + 9 byggemøder vedr. det nye vandværk.


 


Nyt vandværk :


Opstart i september, rejsegilde i december, indvielse var planlagt til april, men bliver sandsynligvis til juni.


 


Vandure – der har været kontrol på 65 – det har medført udskiftning af et større antal. Regnskabet har ændret udseende – der er kommet et større antal noter. Det samlede regnskab har kunnet hentes hos kassereren.


 


Det gamle værk giver stadig kvalitetsvand. En tak til Ejnar Michelsen for godt tilsyn og vedligeholdelse.


 


Det kommunale samarbejde er øget med en kontakt fra alle vandværker og en fra kommunen. Herefter rettede formanden en tak til bestyrelsen for et godt samarbejde i det forløbne år.


 


Regnskab – revideret kaldes nu årsrapport. Kassereren gennemgik principperne. Regnskabet er påvirket af ændring i opgørelsesperioden. Drift indtægter 393.472kr. specificeret i note 1. Diverse gebyrer 18.984kr. specificeret i note 2.


 


Udgifter samlet 230.630kr. reparation og vedligeholdelse af ledningsnet har været påvirket af nogle større brud. Dækningsbidraget udgør herefter 162.842kr.


Administration omkostninger 129.684kr. – specificeret i note 3. Posterne her er påvirket af indkøb af  bl.a. regnskabsassistance og de ekstra aktiviteter til generalforsamling med videre. Overskridelserne i forhold til budget er næsten identisk med de ekstra omkostninger som regnskabsassistance og ekstra ordinære aktiviteter har medført.


Som et væsentlig punkt bemærkede kassereren, at der ikke var foretaget afskrivninger.


Overskuddet foreslår bestyrelsen overført til egenkapitalen.


De likvide midler udgør herefter 2.956.247kr. og de samlede aktiver udgør herefter 3.794.060kr.. Egenkapitalen udgør herefter i alt 3.201.131kr..


Regnskabet / årsrapporten blev godkendt uden bemærkninger.


 


Budget for 2004 blev fremlagt og gennemgået. Budgettet er påvirket af afviklingen af det gamle værk inkl. Salg af grund og kursgevinster ved salg af obligationer.


 


Indkomne forslag :


Der er fra bestyrelsen fremlagt forslag til nye vedtægter. Ifølge vedtægterne skal der således 36 deltageres stemmer ( 2/3 flertal ) til en vedtagelse. Der er 2 fuldmagter dvs. der skal 37 stemmer til vedtagelse. Formanden begrundede bestyrelsens forslag. Dirigenten gennemgik paragrafferne1 – 7. Fra en gruppe er der fremlagt et forslag til paragraf  8. Dette blev begrundet af forslag stillerne. Der var diskussion – punktet der hed ”Fastsættelse af honorar til de enkelte bestyrelsesmedlemmer”


”Dirigentens forslag til paragraf 8,  stk. 4. Budget for kommende år forelægges herunder gennemgang af og orientering om lønninger til bestyrelsen ”.


Det var der tilslutning til fra generalforsamlingen.


Paragraf 9


Paragraf 10. Begrundet af forslag stillerne. Diskussion om formulering af tekst og begrundelserne herfor. Der blev bedt om skriftlig afstemning. Stemmetællere : Mogens Jensen og Willy Engelhardt.


Afstemningsresultat : 33 nej , 22 ja, 1 blank forkastet


Paragraf 11 – 13 ingen bemærkninger.


Det samlede forslag sendes til afstemning – 38 for, 9 imod, 5 blanke. Vedtaget er bestyrelsens forslag.


 


Valg til bestyrelsen :


Peter Bertram, Willy Engelhardt er foreslået.


Stemmetællere : Mogens Jensen, Claus Staugaard.


Valgt blev : Peter 26, Willy 27, 1 blank. Willy Engelhardt valgt.


Andreas Christensen foreslået – valgt.


Torben Moos foreslået  - valgt.


Valg af revisor: Mogens Jensen – genvalgt.


Valg af suppleanter : Kim Bundesen foreslået – modtager valg


                                  Jan Barnekow foreslået – modtager valg  - de er valgt.


Punkt 8. Eventuelt


Torben Moos rettede en tak til den afgående formand, samt orienterede om en kasseres besværligheder i det daglige.


Generalforsamlingen blev afsluttet.


 


Underskrevet af: Dirigent Thorkild Jacobsen og Kristian Lang


 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 


Ekstra ordinær generalforsamling 7.4.2004.


 


Dirigent : Thorkild Jacobsen.


Forslag –  ny vedtægter sættes til afstemning  45 for, 0 imod, 5 blanke.


Vedtægterne er godkendt. 


 


Underskrevet af: Dirigent Thorkild Jacobsen og Kristian Lang


 


 


Bestyrelsesmøde d. 7.4.2004


Bestyrelsen konstituerede sig som følger :


Formand : Willy Engelhardt


Næstformand : Andreas Christensen


Kasserer : Torben Moos


                 Frank Michelsen


                 Christian Tychsen 


 


Tilbage til forsiden