Referater 2006


Nybøl Vandværk A.M.B.A.

Skolevænget 10, 6400 Sønderborg


Regnskab / Årsrapport 2005Referat fra generalforsamling 12.04.2006.Referatet er direkte afskrevet efter protokolVelkomst ved formanden.: 36 fremmødte.


1.  Valg af dirigent: Forslag Thorkild Jakobsen. Protest Peter Bertram.- ingen andre forslag – forsamlingen valgte at gennemføre generalforsamlingen trods protest.


Thorkild Jakobsen er valgt.


Der er med fuldmagter 37 stemmerberettigede. Generalforsamlingen konstateres indkaldt korrekt.


 

2.   Formanden fremlagde årsberetningen (link til beretning). Vandværket har 474 medlemmer, 12 flere end sidste år. De nye medlemmer kommer fra Påkær. Der har været afholdt 6 bestyrelses møder + 1 kursus. Der er udarbejdet et nyt regulativ. Der blev bl.a. slået fast at vandværkets vedligeholdelses pligt slutter ved skel, herefter er det andelshaveren der har ansvaret.


Der er oprettet et vandråd i ny Sønderborg kommune. Vi står udenfor ind til videre, men følger udviklingen.


Vandindvindingsretten er 100.000 m3. vi har oppumpet 77.000 m2 . Tabet har været på under 5%, derfor ingen straf afgift til staten.


Der er fundet lækage på Lærkevej, den er imidlertid udbedret, endelig reparation i forbindelse med ringledning til pumpestation på Bispevænget som er en del af de planlagte anlægsarbejder.


Kommunens tilsyn har ikke givet anlæg til bemærkninger, alle måleværdier ligger langt under lovkravene. Vi har godt vand.


Anlægsarbejde: Området omkring det gamle vandværk er ryddet og gjort pænt. Der arbejdes med ringledning og ny automatik til pumpestationen på Bispevænget (pumpestationen øger trykket til bl.a. Bøgevej, Nybøl Vestremark )


Økonomien er god , beholdningen ca. 880.000 i likvider.


Vandprisen fastholdes på 2,50 kr. eks. moms, det betyder at den samlede pris er 38,25 inkl. afgifter til staten.


Takstbladet er revideret og godkendt


Fremtiden byder på yderlige indsats vedrørende registrering og renovering af ledningsnet.


Bestyrelsen har i løbet af året taget afsked med Frank Michelsen , erstattet af Kim Bundesen. Andreas Christensen har ønsket at træde ud, Formanden takker for indsatsen.


Bemærkninger: Peter Bertram protesterer over vedlagte regulativer. Formanden mener at vedlagte regulativer er i orden.


Måleresultater er offentliggjort som normalt.


Spørgsmål vedrørende vandspild – forventes ikke længere ned. Beretning godkendt 1 stemme i mod.


 


3.


Regnskab fremlagt af kasserer.


Netto omsætning 327.371 kr.


Driftsudgifter 91.637 kr.


Administrationsomkostninger 125.071 kr.


Afskrivninger 110.319 kr.


Resultat efter renter 38.784 kr.


 


Der var spørgsmål om renter indtægter og forrentning. Bestyrelsen har planlagt investering i obligationer m.v.


Anlægsaktiver 2.436.238 kr.


Omsalningsaktiver 2.064.356 kr.


Egenkapital 3.643.339


Andre forpligtigelser 865.316


Regnskaber enstemmigt godkendt


Kassereren gjorde opmærksom på budget 2006


 


4.


Valg til bestyrelsen.


Forslag  (for Andreas Christensen)


 


Finn Petersen            (10)


Hans Henrik Duus (12) valgt


Hans Peter Hansen (8)


 


Forslag: Torben Moos genvalgt


 


Forslag: Willy Engelhardt genvalgt


 


5.


Revisor: Mogens Jensen genvalgt


 


6.


Valg af suppleanter:


Jan Barnekow  (12) = 2 supplant


Finn Petersen (24) = 1 supplant


 


7.


ingen forslag


 


8.


Evt. ingen


 


Peter Bertram mener ikke at regulativ 871  er overholdt.


Bestyrelsen mener at regulativ 871 er overholdt.


 


Underskrevet af : Thorkild Jakobsen og Kristian Lang


 


Formandens beretning 2006


 


 


Årsberetning 2005 (på genneralforsamlingen 2006)


 


Medlemmer


Nybøl Vandværk har i alt 474 medlemmer, og det er 12 flere i forhold til sidste år.


De nye medlemmer kommer fortrinsvis fra Påkærområdet. Vi er glade for den nye andelshavere, men vi er også skuffede over de håndværkere som bygger huse­ne.  Håndværkerne tilslutter sig vort ledningsnet, uden at give os besked her­om og uden at montere den lovpligtige vandmåler. Dette er et problem, som vi ikke er stødt på før, og ved næste udstykning afslutter vi ikke stikledningen med en afspærringsventil, men med en slutmuffe således at det ikke er muligt at foretage stiktilslutning uden vandværkets vidende.


 


Bestyrelsesarbejde


Der har i årets løb været afholdt 6 bestyrelsesmøder, 1 møde med kommunen og bestyrelsen har desuden deltaget i 1 kursus afholdt af Foreningen af Danske Vand­værker.


 


Grunden til at der har været afholdt flere bestyrelsemøder end normalt i det forgange år, skyld­es primært udarbejdelse at det nye regulativ for Nybøl Vandværk.


Det har været nødvendig at revidere regulativet af især 2 årsager. Den ene grund er, at det gamle regulativ ikke var ajourført med hensyn til gældende lov­givning på området, og den anden grund er uklare regler for hvor ved­li­ge­holdelsepligten for vandværket ophører og hvor den overgår til andelshaverne.


 


Lad mig lige slå fast, at forsyningsledninger og stikledninger frem til skel henhø­rer under vandværkets vedligeholdelsepligt, mens jordledninger incl. stophane vedligeholdes af den enkelte andelshaver.


I bilagsbladet i regulativet er redegjort for disse tilhørsforhold i forskellige situ­a­tioner.


 


Udover bestyrelsemøderne har vi været til informationsmøde på Rødding Kro, hvor emnet var drift- og vedligeholdelse.


 


Kommunen har afholdt et fællesmøde for alle vandværker i Sundeved Kom­mu­ne, hvor vi var repræsenteret.


 


Herudover har vi deltaget i et møde omkring dannelse af et Vandråd for samt­lige vandværker i den nye Sønderborg kommune.


Nybøl vandværk har indtil videre valgt at holde sig uden for dette vandråd, for­di vi ikke kan se hvordan vil skal få gavn af det, men vi holder øje med situa­ti­onen, for det kan jo være vi har overset noget. Men indtil videre har vi valgt at være uden for dette råd og derfor sparer vi årligt ca. 1000 kr.


 


Udpumpet vandmængde


Nybøl Vandværk har en vandindvindingsret på 100.000 m3 om året, og der er i det forløbne år udpumpet ca. 77.000 m3 og det er på samme niveau, som sidste år. Den daglige udpumpede vandmængde er på 250 m3


 


Forskellen mellem den udpumpede vandmængde og den afregnede vandmæng­de, det vi kalder vandspild, er på mindre end 5 % og det betyder at værket ikke skal betale strafafgift til staten, fordi vor spildprocent er under de tilladte 10 %.


Vandspild er vi til stadighed på vagt overfor, og med vort nye EDB baserede styr­ingssystem holder vi dagligt øje med natforbruget, for derved at kunne op­spore utætheder og vandspild på et meget tidligt tidspunkt.


 


Vort distribueringssytem er opdelt i 4 forsyningsstrenge og forsyningsledningen til Lærkevej mm. er den strækning, hvor vi registrerer de største tab.  Her er nok nogle uttæheder, som vi kommer til at se nærmere på i den kommende tid.


Der er fornyligt fundet en utæthed på Præstevænget hvor vi tabte ca. 1 m3 i tim­en. Lækagen er midlertidigt repareret. Ledningsbruddet bliver endeligt re­pareret, når vi udfører ringledningsforbindelse mellem Lærkevejsledningen og pumpe­sta­tionen ved Bispevænget.


I begyndelsen af februar måned har vi haft overløb og dermed vandtab ved pum­pe­stationen på Bispevænget. Overløbet skyldtes en defekt svømmerventil, som nu er blevet udskiftet.


 


Kommunens tilsyn med vandværket


Kommunens tilsyn har ikke givet anledning til nogen indsigelser, og det kan oplyses at vort drikkevand overholder alle specifikationer.


Måleresultaterne har været offentliggjort i Gråsten og Omegns ugeblad under opslagstavlen i uge 13.


 


Af måleresultater kan vi nævne de mest betydningsfulde og her er resultaterne af undersøgelsen der er foretaget den 12. december 2005


Hårdhed   18 DH


Jern                           < 0,013 mg/l                                vejledende 0,1 til 0,2 mg/l


Mangan    < 0,005 mg/l                                vejledende 0,005 til 0,05 mg/l


Nitrat             0,70 mg/l                                                  vejledende 50 mg/l


Kimtal                  3/ ml                                                  maksimalværdi 200 /ml


Pesticider<ikke målbart                             vejledende 0,1 til 0,1 mg/l


 


Måleresultaterne er langt under lovkravene, så vi må sige at det er godt drikke­vand vort vandværk producerer.


Måleresultaterne kan iøvrigt ses på vores hjemmeside, hvor disse er offentligt­gjort sammen med andre meddelelser.


 


 


 


Anlægsarbejder


Vi har færdiggjort området omkring vore vandindvindingsbrønde og nu ser det hele jo pænt og ryddeligt ud, såvel ved boringene, som ved selve vandværket.


Som forudsagt på generalforsamlingen sidste år er vi gået igang med at renovere nogle af de ledningsstrækninger, som ikke har det alt for godt og i år har vi fået udført renovering af en ledningsstrækning på Præstevænget.


Endvidere har der været udført ændringer af stikledninger på Amtsvejen samt vi har fået fornyet den forsyningsledning under Amtsvejen, som betjener Gl. Broagervej.


Som kommende anlægsarbejder kan nævnes fornyelse af vor forsyningsledning under Sottrupvej og en ringforbindelsesledning til pumpestationen ved Bispe­væn­get. Ved samme lejlighed vil udføre nye stikledninger til et par ejendomme på Præstevænget/Møllevej.


Endvidere påtænker vi en renovere automatik og styring i pumpestationen ved Bispevænget.


 


Økonomi


Nybøl vandværks økonomi er sund og god. Og som lovet i forbindelse med generalforsamlingen sidste år vil jeg lige nævne at  kassebeholdningen er på omkring 900.000 kr. Den helt nøjagtige kon­tant­be­holdning ved årsskiftet er 880.000 kr. i indestående i sparekassen samt en obliga­ti­on­sbeholdning på 520.000 kr. så vi kan fastslå at den umiddelbare likiditet er på 1.500.000.


Den forøgede kassebeholding skyldes primært de mange tilslutningsbidrag der kommer fra Påkjærområdet.


Fordi vandværkets økonomi er så god, har bestyrelsen besluttet at fastholde vandprisen på sam­­me niveau i 2006, og derfor er m3 prisen stadigvæk på 2,50 kr. eksl. moms.


Den samlede udgift til 1 m3 vand incl. alle afgifter og skatter er på 38,35 kr. pr. m3.  Vandværket får kun de 2,50 kr, eller kun 8% af hele vandprisen tilfalder vand­vær­ket.


De nøjagtige tal omkring vandværkets økonomi kommer under kasserens be­retning.


 


Kommunen


Der har i årets løb ikke været forhandlinger med kommunen om nye ud­styk­ninger og  vandforsyningsplaner. Men i dagspressen kan vi se at der planlægges et nyt boligområde mellem Bispevænget og Langballe. I dagspressen kan vi endvidere læse, at der påtænkes opført nye private andelsboliger på Langballe.


 


Vi har fået revideret vort taksblad i år og vi har fået godkendt vort nye regu­la­tiv.


Takstbladet er blevet revideret, for bl.a. at få mulighed for at kunne opkræve straf­gebyr overfor de ejendomme, som tilslutter sig uretsmæssigt til vort led­ningsnet.


Regulativet er blevet revideret for at tilpasse dette til de nuværende lovgivninger og for at få fastslået hvor vandværkets vedligeholdelsespligt ophører.


 


Fremtiden


I fremtiden vil vi fortsætte indsatsen omkring registrering og renoveringen af vort led­nings­net, og her vil de strækninger med størst vandspild først komme  i fokus.


Og som nævnt før har vi underføringen under Sottrupvej i tankerne, ringfor­bindes til pumpestation ved Bispevænget, samt udskiftning af automatik på pumpestationen.


 


Bestyrelsen


I årets løb har vi taget afsked med Frank Michelsen, som er blevet erstattet af Kim Bundesen.


Endvidere har Andreas Christensen meddelt, at han ikke ønsker genvalg ved den­ne generalforsamling.


Til begge de afgående bestyrelsesmedlemmer vil jeg sige tak for den store ind­sats I har udført i den periode I har været med i bestyrelsen. I har jo begge vær­et med til at fremlægge idegrundlaget for det nye vandværk og I har også været med til at føre dette projekt ud i livet.


Tak for jeres indsats.


 


Samtidig skal der lyde en tak til de øvrige bestyrelsemed­lem­mer og revisorer, for et godt samarbejde i 2005.


Endvidere skal der lyde en tak til skolen for godt samarbejde omkring etable­ring af den asfalterede legeplads imellem vandværket og vores boringer.


 


Sluttelig vil jeg takke andelshaverne for deres tålmodighed i forbindelse med de vand­afbrydelser og de gener de har været påført i forbindelse med grave­arbej­der mm. i året løb.


 


 


 


 


 


 


Bestyrelses møde den 24.04.06


 


Bestyrelsen konstituerer sig som følgende:


 


Formand:                   Willy Engelhardt


Næstformand :          Kim Bundesen


Sekretær:                    Hans H Duus


Kasserer:                     Torben Moos


Bestyrelses medlem: Christian Tychsen


                                                                                                                                                           


 

 

 


 


 


 


 


 


 


 Generalforsamling 23.3.2005


 


Til stede : 45 interessenter


 


Valg af dirigent :


Foreslået Thorkild Jacobsen – valgt


Dirigenten konstaterer generalforsamlingen lovligt indvarslet.


 


Formandens beretning.


Den skriftlige beretning er vedføjet referat som bilag.


Ingen kommentarer – beretning godkendt.


 


Regnskabs gennemgang.


Foretaget af Torben Moos


Regnskabet er afsluttet med et overskud på 28.424 kr. og en egenkapital på 3.304.555 kr.


Påvirket af afskrivninger på nyt vandværk, 104.709 kr.


 


Spørgsmål : 1. Hvad omfatter telefonudgift?


                      Samtale/abb. Men ikke internet, der sker over kassererens firma.


2. Der efterlyses note om øjeblikkelig likviditetssituation - oplyst i beretning, men


bestyrelsen lover også at oplyse herom i fremtidige årsrapporter.


 


Regnskabet godkendt.


 


Budget.


Gennemgang ved Torben Moos – ingen kommentarer.


 


Valg af bestyrelsesmedlemmer :


Frank Michelsen – foreslået


                      Christian Tychsen – foreslået


Begge genvalgt.


 


Valg af revisor :


Thorkild Jacobsen foreslået – genvalgt


 


Valg af suppleanter :


Kim Bundesen / Jan Barnekow foreslået – genvalgt.


 


Indkomne forslag.


Interessent gør opmærksom på at vedtægterne er ændret uden generalforsamlingens godkendelse.


Ændringen er af formel karakter.


Dirigenten mener at forslaget ikke behøver at komme til afstemning, men er en statuering af gældende vedtægter.


Forsamlingen havde ingen indvendinger.


 


Referent : Mogens Jensen


Dirigent : Thorkild Jacobsen


 


 


Formandens beretning :


 


Årsberetning 2004


 


 


Møder


Nybøl Vandværk har i alt  462 medlemmer, og der er 5 flere i forhold til sidste år.


Vi er glade for at er der kommet gang i byggeriet i Påkær, og vi vil få flere med­lem­mer fra dette område i de kommende år


 


Bestyrelsesarbejde


Der har i årets løb været afholdt 4 bestyrelsesmøder, 1 møde med kommunen og bestyrelsen har desuden deltaget i 2 kurser afholdt af Foreningen af Danske Vandværker.


Disse møder har været informationsmøder på Rødding kro omkring renovering af vandledninger i jord og på Agerskov Kro hvor emnet var  tilstandsrapporter og handlings­planer.


Kommunen har afholdt et fællesmøde for alle vandværker i Sundeved Kom­mu­ne, hvor vi var repræsenteret.


I august måned har der været afholdt officiel indvielse af vandværket, med rund­­visning af værket for de fremmødte gæster.


Vi har inviteret Nybøl skole indenfor døren for at vise såvel lærere, som elever vort nye vandværk. Initiativet var en meget positiv oplevelse for alle parter.


 


Udpumpet vandmængde


Nybøl Vandværk har en vandindvindingsret på 100.000 m3 om året, og der er i forløbne år udpumpet ca. 80.000 m3 og det er på samme niveau, som sidste år.


Forbruget til forbrugerne er meget svingende og vi har forbrugere, som aftager 6000 m3 om året, og vi har forbrugere som aftager 30 m3 om året.


Til sammenligning er normalforbruget for en almindelig familie i et parcelhus på ca. 150  m3om året.


Forskellen mellem den udpumpede vandmængde og den afregnede vandmæng­de, det vi kalder vandspild, er på 6 % og det betyder at værket ikke skal betale strafafgift til staten, fordi vor spildprocent er under de tilladte 10 %.


Vandspildet er vi til stadighed på vagt overfor, og med vort nye EDB baserede styr­ringssystem holder vi dagligt øje med natforbruget for derved at kunne op­spore utætheder/vandspild på et meget tidligt tidspunkt.


Vort distribueringssytem er opdelt i 4 forsyningsstrenge og forsyningsstrengen til Lærkevej mv. er den strækning vor vi registrerer de største tab.  Her er nok nogle uttæheder, som vi kommer til at se nærmere på i den kommende tid.


For at nævne systemets overvågningseffektivitet kan vi anføre at forsynings­lednin­gen til Sandmarken, som også forsyner skolen, pludselig havde et kæmpe vand­for­­brug en nat og vi troede at vi havde et brud på vor forsyningsledning. Det viste sig imidlertid at det var skolen, som havde fået en vandskade den på­gældende nat.


 


Kommunens tilsyn med vandværket


Kommunens tilsyn har ikke givet anledning til nogen indsigelse, og det kan oplyses at vort drikkevand overholder alle specifikationer.


Måleresultaterne har været offentliggjort i Gråsten og Omegns ugeblad under opslagstavlen i uge 8.


Af måleresultater kan vi nævne de mest betydningsfulde og her er resultaterne af undersøgelsen der er foretage den 14. december 2004


Hårdhed         16 DH


Jern                                     < 0,001 mg/l                        vejledende 0,1 til 0,2 mg/l


Mangan          < 0,006 mg/l                        vejledende 0,005 til 0,05 mg/l


Nitrat                                        0,55 mg/l                        vejledende 50 mg/l


Pesticider       <ikke målbart vejledende 0,1 til 0,1 mg/l


 


Måleresultaterne er langt under lovkravene, så vi må sige at det er godt drikke­vand vort vandværk producerer.


Måleresultaterne kan iøvrigt ses på vort hjemmeside hvor disse er offentligtgjort sammen med andre meddelelser.


Under indkøringen af det nye vandværk har det i hele indkøringsperioden været tæt kontakt til kommunen om vandkvaliteten, og der har i denne periode været korte over­skridelser af grænseværdierne.


Nybøl vandværk er ikke med i amtets undersøgelser for særlige vandinteresser, fordi vi ligger udenfor disse sårbare indvindingsområder. Til orientering kan der oplyses at de øvrige vandværker i kommunen indgå i amtets undersøgelses­planer.


 


Anlægsarbejder


Af større anlægsarbejder i år kan nævnes omkoblingen af vandledninger fra det gamle vandværk til det nye vandværk. Dette har givet anledning til en del gener for vore forbrugere.


Nævnes skal da også nedbrydning af det gamle vandværk og nyindhegningen til områder med vore indvindingsbrønde. Her på det sidste er der udlagt muldjord på grunden og nu venter vi på foråret, så området kan blive planeret og fræset. Når dette er udført vil der blive sået græs i området.


Vi har lukket en boring som var direkte under det gamle vandværk og de 2 til­bage­værende boringer har vi været nødt til at forny med foringsrør, dykpumper og aflåselig overdækning, men nu opfylder vore vandindvindingsbrønde også alle reg­ler.


 


Økonomi


Nybøl vandværks økonomi er, selvom vi har fået bygget et nyt vandværk, sta­dig­væk sund og god. Og som lovet i forbindelse med beslutningen af byggeriet er der sta­dig­­væk en kassebeholdning på omkring 500.000 kr. Den helt nøjagtige kon­tant­be­holdning ved årsskiftet er 380.000 kr. i indestående i sparekassen samt en obliga­ti­on­sbeholdning på 520.000 kr. så vi kan fastslå at dette punkt er så ri­ge­ligt over­holdt.


På grundlag af ovenstående har bestyrelsen besluttet at holde vandprisen på sam­­me niveau i 2005, og derfor er m3 pris stadigvæk på 2,50 kr. eksl. moms.


Den samlede udgift til 1 m3 vand incl. alle afgifter og skatter er på 36 kr. pr. m3.  Vandværket får kun de 2,50 kr, eller kun 8,5% af hele vandprisen tilfalder vand­vær­ket.


De nærmere deltaljer omkring økonomi kommer under kasserens beretning.


 


Kommunen


Der har i årets løb ikke været nogen forhandling med kommunen om nye ud­styk­ninger, vandforsyningsplaner eller taksbladsfastsættelse og det vil sige at vi fort­sæt­ter med de samme afregningspriser i 2005 som sidste år.


 


Fremtiden


I fremtiden vil vi koncentrere indsatsen omkring renoveringen af vort led­nings­net, og her er de strækninger med størst vandspild først i fokus.


 


Til slut


Vil jeg gerne takke vor tidligere vandværkspasser Ejnar Michelsen for godt arbejde for Nybøl vandværk i mange år. Samtidig siger vi goddag til vor nye pedel og have­mand Chr. Tychsen.


Samtidig skal der lyde en tak til de øvrige bestyrelsemed­lem­mer og revisorer, for et godt samarbejde i det forgange år.


Endvidere skal der lyde en tak til skolen for godt samarbejde i byggeperioden og til Vesterled teglværk for lån af maskiner og mandskab.


Sluttelig vil jeg takke andelshaverne for deres tålmodighed i forbindelse med de vand­afbrydelser, der har været i året løb.


 


Willy Engelhardt


 


 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                                 


Referat fra Generalforsamling 7.4.2004


 


Deltagere : 54 deltagere i alt


Formanden bød velkommen til generalforsamlingen. Bestyrelsen anmodede om at flytte indkomne forslag op før valg til bestyrelsen.


Valg af dirigent : forslag Thorkild Jakobsen – valgt


Forslaget til ændring af dagsorden vedtaget.


Formanden aflagde beretning over årets gang. Antal medlemmer 460 + 2, udpumpet 76000, 70000, 75000 i 2003 ( 2001, 2002, 2003 ). Der er oppumpet mindre end de foregående år. Derfor ikke nogen straffeafgift. Der har været mange aktiviteter på bestyrelsesniveau – der har været mindst 6 + 9 byggemøder vedr. det nye vandværk.


 


Nyt vandværk :


Opstart i september, rejsegilde i december, indvielse var planlagt til april, men bliver sandsynligvis til juni.


 


Vandure – der har været kontrol på 65 – det har medført udskiftning af et større antal. Regnskabet har ændret udseende – der er kommet et større antal noter. Det samlede regnskab har kunnet hentes hos kassereren.


 


Det gamle værk giver stadig kvalitetsvand. En tak til Ejnar Michelsen for godt tilsyn og vedligeholdelse.


 


Det kommunale samarbejde er øget med en kontakt fra alle vandværker og en fra kommunen. Herefter rettede formanden en tak til bestyrelsen for et godt samarbejde i det forløbne år.


 


Regnskab – revideret kaldes nu årsrapport. Kassereren gennemgik principperne. Regnskabet er påvirket af ændring i opgørelsesperioden. Drift indtægter 393.472kr. specificeret i note 1. Diverse gebyrer 18.984kr. specificeret i note 2.


 


Udgifter samlet 230.630kr. reparation og vedligeholdelse af ledningsnet har været påvirket af nogle større brud. Dækningsbidraget udgør herefter 162.842kr.


Administration omkostninger 129.684kr. – specificeret i note 3. Posterne her er påvirket af indkøb af  bl.a. regnskabsassistance og de ekstra aktiviteter til generalforsamling med videre. Overskridelserne i forhold til budget er næsten identisk med de ekstra omkostninger som regnskabsassistance og ekstra ordinære aktiviteter har medført.


Som et væsentlig punkt bemærkede kassereren, at der ikke var foretaget afskrivninger.


Overskuddet foreslår bestyrelsen overført til egenkapitalen.


De likvide midler udgør herefter 2.956.247kr. og de samlede aktiver udgør herefter 3.794.060kr.. Egenkapitalen udgør herefter i alt 3.201.131kr..


Regnskabet / årsrapporten blev godkendt uden bemærkninger.


 


Budget for 2004 blev fremlagt og gennemgået. Budgettet er påvirket af afviklingen af det gamle værk inkl. Salg af grund og kursgevinster ved salg af obligationer.


 


Indkomne forslag :


Der er fra bestyrelsen fremlagt forslag til nye vedtægter. Ifølge vedtægterne skal der således 36 deltageres stemmer ( 2/3 flertal ) til en vedtagelse. Der er 2 fuldmagter dvs. der skal 37 stemmer til vedtagelse. Formanden begrundede bestyrelsens forslag. Dirigenten gennemgik paragrafferne1 – 7. Fra en gruppe er der fremlagt et forslag til paragraf  8. Dette blev begrundet af forslag stillerne. Der var diskussion – punktet der hed ”Fastsættelse af honorar til de enkelte bestyrelsesmedlemmer”


”Dirigentens forslag til paragraf 8,  stk. 4. Budget for kommende år forelægges herunder gennemgang af og orientering om lønninger til bestyrelsen ”.


Det var der tilslutning til fra generalforsamlingen.


Paragraf 9


Paragraf 10. Begrundet af forslag stillerne. Diskussion om formulering af tekst og begrundelserne herfor. Der blev bedt om skriftlig afstemning. Stemmetællere : Mogens Jensen og Willy Engelhardt.


Afstemningsresultat : 33 nej , 22 ja, 1 blank forkastet


Paragraf 11 – 13 ingen bemærkninger.


Det samlede forslag sendes til afstemning – 38 for, 9 imod, 5 blanke. Vedtaget er bestyrelsens forslag.


 


Valg til bestyrelsen :


Peter Bertram, Willy Engelhardt er foreslået.


Stemmetællere : Mogens Jensen, Claus Staugaard.


Valgt blev : Peter 26, Willy 27, 1 blank. Willy Engelhardt valgt.


Andreas Christensen foreslået – valgt.


Torben Moos foreslået  - valgt.


Valg af revisor: Mogens Jensen – genvalgt.


Valg af suppleanter : Kim Bundesen foreslået – modtager valg


                                  Jan Barnekow foreslået – modtager valg  - de er valgt.


Punkt 8. Eventuelt


Torben Moos rettede en tak til den afgående formand, samt orienterede om en kasseres besværligheder i det daglige.


Generalforsamlingen blev afsluttet.


 


Underskrevet af: Dirigent Thorkild Jacobsen og Kristian Lang


 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 


Ekstra ordinær generalforsamling 7.4.2004.


 


Dirigent : Thorkild Jacobsen.


Forslag –  ny vedtægter sættes til afstemning  45 for, 0 imod, 5 blanke.


Vedtægterne er godkendt. 


 


Underskrevet af: Dirigent Thorkild Jacobsen og Kristian Lang


 


 


Bestyrelsesmøde d. 7.4.2004


Bestyrelsen konstituerede sig som følger :


Formand : Willy Engelhardt


Næstformand : Andreas Christensen


Kasserer : Torben Moos


                 Frank Michelsen


                 Christian Tychsen 


 


Tilbage til forsiden


 

 

Tilbage til forsiden