Referater 2007


Nybøl Vandværk A.M.B.A.

Skolevænget 10, 6400 Sønderborg

Regnskab / Årsrapport 2006


Referat generalforsamlingen 4.4.2007

Dagsorden

1 Valg af dirigent

2 Beretning

3 Regnskab

4 Valg af bestyrelsen

5 Valg af revisor

6 Valg af suppleanter

7 Indkommende forslag

8 Eventuelt

Velkomst ved formanden.


1. Valg af dirigent – Børge Moos foreslået og valgt.

Generalforsamlingen konstateres lovligt indvarslet. Der er mødt 30 stemmeberettigede.

Dagsorden gennemgået – der er ikke indkommet forslag til behandling

2. Formanden gennemgik årsberetningen.

Årsberetning 2006

Medlemmer

Nybøl Vandværk har i alt 496 medlemmer, og det er 22 flere i forhold til sidste år.

De nye medlemmer kommer fortrinsvis fra Påkærområdet. Men nu begynder der også at komme

nye andelshavere fra den nye udstykning i Langballe.

Vi har stadigvæk problemer med korrekt tilslutning til ejendommene og ikke mindst håndværkerne

er nogle slubberter. De monterer ikke vandmåler i byggeperioden, og som frostsikring anvender de

løbende haner hele døgnet. Installatørerne glemmer også at udføre færdigmeldinger af

installationerne, og når jeg så kommer og banker på kan husejerne slet ikke forstå at det ikke er sket

under byggeprocesen, jeg er faktisk enige med dem. Det er ikke deres problem, men installatørens

problem, men desværre har vi kun en at henvende os til og det er andelshaveren, så han må kontakte

installatøren og bede om at få færdigmeldingen udført og tilsendt til værket.

Bestyrelsesarbejde

Der har i årets løb været afholdt 5 bestyrelsesmøder, 1 møde med kommunen og bestyrelsen har

desuden deltaget i 1 kursus afholdt af Foreningen af Danske Vandværker.

Udover bestyrelsemøderne har vi været til informationsmøde på Rødding Kro, hvor emnet var

måle- og registeringsudstyr.

Sundeved kommune har afholdt et fællesmøde for alle vandværker i Sundeved Kommune, hvor vi

var repræsenteret. Hvordan, hvor og i hvilken form dens slags møder skal afholdes fremover kendes

ikke endnu, men måske overgår disse informationsmøder til Sønderborg Vandråd.

Vi har deltaget i et møde omkring dannelse af et Vandråd for samtlige vandværker i den nye

Sønderborg kommune her på Nybøl skole. Mødet blev afholdt fordi der ikke var nogle

repræsentanter fra den gamle Broager kommune og den gamle Sundeved kommune i vandrådet.

Nybøl vandværk har ikke meldt sig til Vandrådet, men det ser unægteligt ud til at vi bliver nødt til

det, hvis vi blot skal have en lille chance for at komme til orde overfor den nye kommune. Den

årlige udgift i forbindelse med medlemskab af Vandrådet for Sønderborg kommune er 1.000 kr.

Udpumpet vandmængde

Nybøl Vandværk har en vandindvindingsret på 100.000 m3 om året, og der er i det forløbne år

udpumpet ca. 80.000 m3 og det er på samme niveau, som de seneste år. Den daglige udpumpede

vandmængde varierer mellem 200 og 250 m3

Spildprocenten er for sidste år opgjort til ca. 8%, og dermed nærmer vi os et område, hvor vi skal til

at passe på, så vi ikke kommer til at betale strafafgift til staten.

Hvorfor spildet er større end sidste år skyldes et ledningsbrud på Præstevænget og det kan også

spille ind at der svines med vandet i nybggerkvarteret.

Sundeved kommunens tilsyn med vandværket

Kommunens tilsyn har ikke givet anledning til nogen indsigelser, og det kan oplyses at vort

drikkevand overholder alle specifikationer.

Måleresultaterne har været i Nybøllen i forbindelse med mødeindkaldelsen til generalforsamlingen.

Af måleresultater kan vi nævne de mest betydningsfulde og her er resultaterne af undersøgelsen der

er foretaget den 2. februar 2007

Hårdhed 15,6 DH 7 – 30 DH

PH-værdi 7,7 7 – 8,5

Jern < 0,010 mg/l vejledende 0,1 til 0,2 mg/l

Mangan < 0,005 mg/l vejledende 0,005 til 0,05 mg/l

Nitrat 0,005 mg/l vejledende 50 mg/l

Kimtal 3/ ml maksimalværdi 50 /ml

Pesticider <ikke målbart vejledende 0,1 til 0,1 mg/l

Måleresultaterne er langt under lovkravene, så vi kan stadigvæk sige, at det er godt drikkevand vort

vandværk producerer.

Måleresultaterne kan iøvrigt ses på vores hjemmeside, hvor disse er offentligtgjort sammen med

andre meddelelser.

Anlægsarbejder

Vi har i år færdiggjort vor ny forsyningsledning under Sottrupvej og en ringforbindelsesledning til

pumpestationen ved Bispevænget. Ved samme lejlighed har vi udført nye stikledninger til et par

ejendomme på Præstevænget/Møllevej.

Og endelig har vi renoveret vor udpumpningsarrangement ved pumpestationen ved Bispevænget. Vi

har faktisk ændret udpumpningsystemet totalt, idet vi har nedlagt vor resoirtank og erstattet

udpumpningssiden med en frekvensstyret boosterpumpe. Herved håber vi på en bedre forsyning til

vore store aftagere og samtidig skulle vi også gerne spare noget energi, og dermed penge på udpumpningen.

Her i foråret, når jorden igen er blevet tør, bliver de restrende jord- og belægningsarbejder

udført ved pumpestationen. I sommerens løb er det så meningen at pumpestationen skal males,

såvel indvendig, som udvendig.

Økonomi

Nybøl vandværks økonomi er sund og god. Jeg vil lige nævne hovedtallene og kan starte med

kassebeholdningen, som er på omkring ca. 400.000 kr. Obligationsbeholdningen er på 1.000.000 kr.

så vi kan fastslå at den umiddelbare likiditet er på 1.400.000. De nøjagtige tal kommer under

kasserens beretning.

Vandværkets økonomi er god, men vi er begyndt at bruge renterne fra vor kapital til at finanisere

vore drift med, det er ikke sundt på langt sigt, og derfor har bestyrelsen besluttet at forhøje

vandprisen fra oktober i år med 0,30 kr/m3 og det faste gebyr med 50 kr/år.

Kommunen

I året forløb har der kun været en lille kontakt til Sundeved Kommune, men vi har samarbejdet med

dem i forbindelse med nyudstykning i Langballe. Kommunen har meddelt at

vandindvindingsboringen ved det tidligere mejeri nu endelig er blevet korrekt lukket.

Ellers har året, i kommunal sammenhæng, ikke tilført vandværket noget nyt.

Nybøl messe

Der har jo for nylig været afholdt messe i Nybøl klubhus. Og til de som ikke var der, kan jeg

fortælle, at der var utroligt mange besøgende, og det endda lige fra åbningstid og til lukketid. For

vort vedkommende havde jeg fornøjelse af at fremvise vandværket og dets faciliteter til ca. 35

besøgende. Jeg synes der et en kæmpesucces for vandværket, når der er så mange, som kommer og

ser hvordan vi håndterer vor vandværk. Jeg håber de besøgende har fået en god indsigt i hvordan

det daglige vand bliver til. Hvis der er nogen her i forsamlingen der endnu ikke har set vandværket

indefra er I velkommen til at kontakte et af bestyrelsesmedlemmerne, og jeg er sikker på at I kan få

en rundvisning.

Fremtiden

I fremtiden vil vi fortsætte indsatsen omkring registrering og renoveringen af vort ledningsnet, og

her vil de strækninger med størst vandspild først komme i fokus.

Her har vi øje på et par mindre områder hvor foryningsledninger er udført i jernrør, disse vil vi

meget gerne have udskiftet til plastikrør. Længere frem i tiden har vi fokus på vandledninger udført

med eternitrør, disse ledninger er iorden, men de er meget sarte og tåler ikke at der graves i

nærheden af dem.

I år skal vi udskifte ca. 150 vandmålere, og på dette område har vi tænkt os at indhente priser fra

flere installatører.

Bestyrelsen

Arbejdet i bestyrelsen har været en fornøjelse og de 2 nye medlemmer er kommet godt ind i

arbejdet, så til dem og de øvrige bestyrelsemedlemmer samt revisorer, tak for et godt samarbejde i

2006.

Sluttelig vil jeg takke andelshaverne for deres tålmodighed i forbindelse med de vandafbrydelser,

og de gener de har været påført i forbindelse med gravearbejder mm. i året løb.

3. Kassereren gennemgik regnskab og årsrapport. Af regnskabet kunne nævnes

Driftsindtægter 344.723 kr.

Driftsudgifter 139.856 kr.

Administrations udgifter 125.480.-

Afskrivning 124.975

Resultat før renter - 45.579 kr.

Resultat efter renteposter 4.175 kr.

Balance.

Anlægs aktiver 2.028.708

Egenkapital 3.885.587

Samlet balance 4.744.876

Budget for 2007 gennemgået.

Se hele regnskabet:

Der var spørgsmål til enkelte poster – kassereren forklarede regnskab og årsrapport . Godkendt

4. Valg til bestyrelsen.

Forslag genvalg af Christian Tychsen , Kim Bundesen genvalgt uden modkandidater.

5. Valg af revisor

Forslag genvalg af Torkild Jakobsen – genvalgt.

6.Valg af suppleanter.

Forslag genvalg Jan Banekow, Finn Petersen. Genvalgt.

7. Inkommene forslag – ingen.

8. Eventuelt

Bestyrelsen svarede på spørgsmål i forbindelse med udskiftning af jernrør og etenitrør. Vedrørende

udskiftning af vandure de ældste først.

Nybøl den 4.4-2007