Referater 2017


Nybøl Vandværk A.M.B.A.

Skolevænget 10, 6400 SønderborgGeneralforsamling i Nybøl Vandværk 29-03-17


Deltagere: 19


Velkomst ved formanden (Jens Sylvest Pedersen).


Valg af dirigent

Foreslået: Erik Michaelsen – valgt.

Generalforsamlingen konstateredes rettidigt indkaldt.


Beretning

Formanden gennemgik beretningen (årsberetningen er vedlagt den samlede årsrapport).

Af årsberetningen fremgår det at 2016 har været et ”stille” år, hvor bestyrelsen har kunnet koncentrere sig om driften af vandværket og et år, hvor der ikke har været de store aktiviteter på anlægsområdet.

Der er i løbet af året blevet foretaget et 5 års eftersyn– alt OK.

Fmd. omtalte vandsamarbejdet i kommunen, der er et ”tvunget” samarbejde imellem alle vandværkerne i kommunen, som skal koordinere den indsats vandværkerne pålægges i forbindelsen med planerne om beskyttelse af vandindvindingsområder. Til dette arbejde pålægges alle forbrugerne en afgift pr m3 (for 2016-2017 – 28 øre, 2018-2020 – 48 øre, i 2021 – 67 øre) – pengene skal bl.a. være med at dække de kompensationer landmændene skal have for de restriktioner, der er på dyrkningen af den jord, der ligger i vandindvindingsområderne.


(Bestyrelsens beretning vedlages) 


Beretningen blev godkendt.


Regnskab

Regnskabet og budget blev gennemgået af kassereren (Morten Christensen).

Regnskabsprincipper er efter ny vejledning for vandværker fra Erhvervsstyrelsen, ændret i forhold til de tidligere regnskaber.

De væsentligste ændringer er, at regnskaberne ikke længere må udvise overskud eller underskud og egenkapitalen nu er ændret til ”Overdækning”

Dette betyder hoved tallene kommer til at se sådan ud:

 

Hovedtal:

”Nettoomsætning”

Indtægter 622.074 kr.

Underdækning(underskud)  50.952 kr.

673.026 kr.

”Produktionsomkostninger”

Udgifter263.069 kr.

”Brutto resultat”409.958 kr.

”Distributionsomkostninger”241.503 kr.

”Administrationsomkostninger”196.458 kr.

”Resultat af primær drift”-28.003 kr.

”Andre drift indtægter” 16.783 kr.

”Resultat før finansielle poster”-11.220 kr.

”Finansielle indtægter” 11.220 kr.

”Årets resultat”          0


Balance4.875.439 kr.

Anlægs aktiver4.337.737 kr.

Omsætnings aktiver   537.702 kr.


”Overdækning”4.768.739 kr.


(samlet regnskab findes i årsrapport)


Erhvervsstyrelsens krav til opstilling af regnskab forekommer svært forståeligt for almindelige ”dødelige”, da det ikke er logisk at et underskud optræder som en ”indtægt” i punktet ”Nettoomsætning”, men dette er et udtryk for at der rent faktisk er taget 50.952 kr. fra ”Overdækning” (egenkapitalen) til at dække underskuddet på årets drift.


De væsentligste årsager til underskuddet er afgiften til vandsamarbejdet og et ledningsbrud på Mejerivej, som betød at der udløses en statsafgift for et for stort vandspild.

Kassereren gjorde en stor indsats for at forklare de fremmødte hvordan regnskabet skulle læses og forstås efter implementering af de nye regnskabsprincipper.

Regnskabet er godkendt.


Budget 2017 - Budget taget til efterretning.


      5) Indkomne forslag – ingen.


Valg til bestyrelsen

På valg

Chr. Tychsen (modtager genvalg),

Kim Bundesen (modtager genvalg), 


Chr. Tychsen, Kim Bundesen - Genvalg foreslået - genvalgt.


Valg af suppleant til bestyrelsen

På valg Jan Barnekow ønsker ikke genvalg

Forslag Søren Lange - valgt.


Valg af revisor

På valg Finn Petersen – Genvalg foreslået – genvalgt.


Valg af revisor suppleant

På valg Lars Poulsen – Genvalg foreslået - genvalgt.


Evt.

Intet.


Formanden takkede for god ro og orden, - samt afsluttede generalforsamling.


Kristian Lang


Regnskab 2016:


"Der er ændringer i opstillingen i årsrapporten for 2016 i forhold til tidligere år. Erhversstyrelsen har udsendt ny vejledning til årsrapportering for vandværker. Der opstår således aldrig et overskud eller underskud i resultatopgørelsen. Denne reguleres så den giver 0 og modposten skal jf. vejledningen ske via en regulering af salget af vand. Således hæves omsætningen hvis der er "underskud" så resultatet ender på 0. En anden væsentlig ændring er, at det ikke længere hedder egenkapital, men overdækning eller underdækning. Disse nye ændringer fra Erhvervsstyrelsen forklares på generalforsamlingen."


Regnskab / Årsrapport 2016