Referater 2018Referater 2018


Årsrapport 2017Generalforsamling i Nybøl Vandværk 10-04-18


Deltagere: 25


Velkomst ved formanden (Jens Sylvest Pedersen).


Valg af dirigent

Foreslået: Marc Bachmann – valgt.

Generalforsamlingen konstateredes rettidigt indkaldt.


Beretning

Formanden gennemgik beretningen (årsberetningen er vedlagt den samlede årsrapport) og lagde i sin mundtlige gennemgang vægt på følgende:

Der har på bagrund af de mange fund af pesticid rester i vand boringer, er der udtaget vandprøver fra vandværket til ekstra kontrol – ingen af de pesticidrester der har været omtalt er fundet i vores boringer.

På anlægssiden har der i sidste de af året været en stor aktivitet i forbindelse med udskiftningen af den gamle eternitledning på Degnevænget. Udskiftningen er sket i forbindelse med kloak separeringen på Degnevænget. – der mangler nu kun den gamle eternitledning på Gl. Broagervej, så er ledningsnettet stort set renoveret.

Vandsamarbejdet, der er et ”tvunget” samarbejde imellem alle vandværkerne i kommunen, som skal koordinere den indsats vandværkerne pålægges i forbindelsen med planerne om beskyttelse af vandindvindingsområder. Til dette arbejde pålægges alle forbrugerne en afgift pr m3 (for 2016-2017 – 28 øre, 2018-2020 – 48 øre, i 2021 – 67 øre) – pengene skal bl.a. være med at dække de kompensationer landmændene skal have for at de restriktioner der er på dyrkningen af den jord der ligger i vandindvindingsområderne. Fmd. bemærkede at man allerede er nået langt beskyttelsen af vandindvindingsområderne og ser derfor frem til at afgiftes kan aftrappes igen.

Vandværkspasseren har sagt op og bestyrelsen har arbejdet på at finde en ny passer, hvilket ser svært ud, man har derfor spurgt Sønderborg Forsyning om de kunne hjælpe – oplægget her var at de ville have ca. 196.000 kr. + omkostninger til udkald for en 2 års aftale, og vil efterfølgende kræve at overtage vandværket til en vurderet ledningsværdi af ca. 2.2 mill kr. og derefter nedlægge vandværket, lægge en rørledning fra Dybbøl til ca. 4 mill kr. – dvs. forbrugerne vil ifølge oplægget komme til at ”hænge” på en regning på ca. 1,8 mill kr. samtidig med at m3 prisen vil blive hævet til Sønderborg niveau.

Bestyrelsen har i første omgang valgt ikke at gå videre med oplægget.


Fmd. konstaterede at gennemsnits alderen i bestyrelsen er kraftigt stigende og opfordrede også til at finde nye emner til bestyrelsen.


Spørgsmål:

Kan de andre vandværker i området ikke hjælpe med pasning af værket - det har de sagt nej til.

Kunne et samarbejde med vandværkerne i Vester Sottrup og Ullerup være en mulighed – nej den engang omtalte ringledning er aldrig blevet etableret.

Valg af nye til bestyrelsen – det fremgår ikke af dagsordenen, hvem der modtager genvalg - det ville måske hjælpe hvis det stod i dagsordenen – taget til efterretning.


(Bestyrelsens skriftlige beretning vedlægges) 


Beretningen blev godkendt


Regnskab

Regnskabet og budget blev gennemgået af kassereren (Morten Christensen).

Regnskabet er udformet efter retningslinjerne fra Erhvervs og Selskabsstyrelsen, som betyder at regnskabet skal ende med et 0 resultat.

Da regnskaberne ikke må udvise underskud eller overskud er denne post placeret som Underdækning/Overdækning i regnskabet.


Dette betyder hoved tallene kommer til at se sådan ud:

 

Hovedtal:

”Nettoomsætning”

Indtægter 644.138 kr.

Underdækning(underskud)  42.032 kr.

686.170 kr.

”Produktionsomkostninger”

Udgifter244.744 kr.

”Brutto resultat”441.426 kr.

”Distributionsomkostninger”285.544 kr.

”Administrationsomkostninger”183.111 kr.

”Resultat af primær drift”-27.229 kr.

”Andre drift indtægter” 16.918 kr.

”Resultat før finansielle poster”-10.311 kr.

”Finansielle indtægter” 10.311 kr.

”Årets resultat”          0


Balance4.818.162 kr.

Anlægs aktiver4.599.782 kr.

Omsætnings aktiver   218.380 kr.


”Overdækning”4.726.707 kr.


(samlet regnskab med noter findes i årsrapport)


Erhvervs og Selskabsstyrelsens krav til opstilling af regnskab forekommer svært forståeligt for almindelige ”dødelige”, da det ikke er logisk at et underskud optræder som en ”indtægt” i punktet ”Nettoomsætning”, men dette er et udtryk for at der rent faktisk er taget 42.032 kr. fra ”Overdækning” (egenkapitalen) til at dække underskuddet på årets drift.


Kassereren gjorde en stor indsats for at forklare de fremmødte hvordan regnskabet skulle læses og forstås.

Regnskabet er godkendt.


Budget 2018 – blev gennemgået posten til vedligeholdelse er sat til 20.000 kr. i 2018 der er i 2017 brugt ca. 60.000 kr. - dette udløste et spørgsmål om det i praksis var tilstrækkeligt når ledningsnet og koblinger bliver ældre. – forklaring mange små brud har været grunden til de høje omkostninger i 2017.

Posten kontingenter stiger med ca. 27.000 kr. – dette skyldes afgiftsstigningen til vandsamarbejdet (prisen stiger fra 28 øre/m3 i 2017 til 48 øre/m3 i 2018)


Budget taget til efterretning.


      5) Indkomne forslag – ingen.


Valg til bestyrelsen

På valg

Morten Christensen (modtager genvalg),

Hans Henrik Duus (modtager genvalg), 

Jens Sylvest Pedersen (modtager genvalg), 


Ingen andre opstillet - genvalg foreslået - genvalgt.


Valg af suppleant til bestyrelsen

På valg Søren Lange ønsker ikke genvalg

Forslag Kim Nielsen - valgt.


Valg af revisor

På valg Mogens Jensen – Genvalg foreslået – genvalgt.


Valg af revisor suppleant

På valg Lars Poulsen – Genvalg foreslået - genvalgt.


Evt.

Spørgsmål om ændring fra I/S til a.m.b.a. - er gennemført tidligere

Spørgsmål fra Idrætsforeningen om vandmålere – Torben Moos svarede på spørgsmålet


Formanden takkede for god ro og orden, - samt afsluttede generalforsamling.


Kristian Lang