Resferat 2011


Nybøl Vandværk A.M.B.A.

Skolevænget 10, 6400 Sønderborg


Regnskab / Årsraport 2010


Referat ekstra ordinær generalforsamling


Nybøl den 16 nov. 2011Nybøl Vandværk - 2 Ekstra ordinær generalforsamling
Antal deltagere: 7
1) Valg af dirigent:


Forslag Erik Michaelsen – valgt
2) Fremlæggelse af forslag til vedtægtsændring:


Formanden fremlagde forslaget til vedtægts ændring fra I/S til Amba.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget af de fremmødte medlemmer.


3) Evt. – intet
Referent


Kristian Lang


Referat ekstra ordinær generalforsamling 14 sep. 2011Nybøl Vandværk - Ekstra ordinær generalforsamling
Antal deltagere: 14
1) Valg af dirigent:


Forslag Thorkild Jacobsen – valgt
2) Fremlæggelse af forslag til vedtægtsændring:


Formanden fremlagde forslaget til vedtægts ændring fra I/S til Amba.


Der er fuld opbakning til forslaget – der er ikke mødt 2/3 af samtlige stemmeberettigede, forslaget skal derfor forelægges på en efterfølgende generalforsamling.
3) evt – intet
Referent


Kristian Lang


Forslag til ekstraordinær generalforsamling 16 nov. 2011

 

 


Generalforsamling i Nybøl Vandværk 20-04-2011


 


 


Velkomst ved formanden (Jens Sylvest Pedersen)


 


1)      Valg af dirigent


Valg af dirigent - foreslået: Thorkild Jacobsen – valgt


Valg af referent –foreslået: Kristian Lang – valgt


Generalforsamlingen erklæres lovligt indvarslet . Antallet af deltagere er 42 – antal stemmeberettigede stemmer er opgjort til 48


 


2)      Beretning


Formanden (Jens Sylvest Pedersen) gennemgik den skrevne årsberetning (årsberetningen indsættes i protokollen) Se årsberetning her Pdf.


 


Spørgsmål til beretningen: Er elektroniske vandmålere et krav fremover? – svar det bliver det. Prisen er ca. 1.200 kr. for dem der er foreslået – Brugerne betaler. Der var spørgsmål til hvordan de fjernaflæses – bestyrelsen forklarede.


Der var spørgsmål til holdbarhed og kontrol af urene – De nuværende skal udskiftes indenfor en periode af 5 år. De nye forventes at holde i 16 år.


Beredskabsplanen – er den blevet pålagt? – svar det er pt på eget initiativ. Planen kan ses på nettet.


 


Beretningen blev godkendt


 


3)      Regnskab


Regnskabet blev gennemgået af kassereren (Torben Moos) – (Regnskabet vedlægges protokollen)


Poster og noter til regnskabet blev gennemgået.


Årets resultat efter afskrivninger og renter udviser et underskud på 111.696 kr.


Budgettet for 2011 gennemgået


Årets balance er på 5.680.471 kr., egenkapitalen en udgør 4.350.788 kr., likvide midler er pr 31-12 på 1.451.934 kr.


 


Svend Åge Kjær havde en kommentar til underskud og afskrivningerne, samt en kommentar til investeringsprincipperne.


 


Antallet af andelshavere er 557


 


Regnskabet er godkendt.


 


Leif Thomassen orienterede på vegne af Broager Sparekasse for de muligheder, som bestyrelsen har, for at investere foreningens midler.


 


Svend Åge Kjær kommenterede investeringsprofilen.


 


4)      Valg til bestyrelsen


På valg Chr. Tychsen og Kim Bundesen – genvalg foreslået – genvalgt.


 


5)      Valg af revisor


På valg Thorkild Jacobsen – modtager ikke genvalg – foreslået Fin Petersen – valgt


 


6)      Valg af suppleant til bestyrelsen


Foreslået: Jan Barnekow - valgt


7)      Valg af revisor suppleant


Foreslået: Lars Poulsen - valgt


8)      Indkomne forslag


Forslag fra Svend Åge Kjær om en afskaffelse af den ekstra afgift på målere, som blev indført sidste år.


Debat om forslaget  - Børge Moos ønskede sammenlignelige priser.


Afstemning for 6 – forslaget nedstemt.


9)      Evt.


- intet


 


Referat oplæst og godkendt.


 


Formanden takkede dirigenten og afsluttede generalforsamlingen.


 


 


 


Kristian Lang